Chinese

(all poems read aloud by Da Zheng)

Che'en Zu-ang

"On Climbing Yu-Chou Tower"

 

Li Po

"Night Thoughts"

 

Meng Hao-jan

"Spring Dawn"

 

Po Chu-yi

"Grass"

 

Wang Po

"For Vice-Prefect Tu, On His Being Appointed to Szechuan"

 

Wang Wei

"Autumn Evening in a Mountain Hut"

"The Deer Enclosure"

"Poem"

"Remembrance"

 

Wang Chih-huan

"Climbing the Crane Pagoda"